x

O nás

Nezisková organizácia ZEM DETÍ-KOŠICE n.,o, vznikla 01.01.2014. K 1.1.2019 došlo k zmene zákona č.305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a premenovali sme sa na ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.- Centrum pre deti a rodiny. Kapacita centra je od 1.1.2023 – 68 detí, z toho je vyčlenených 40 miest pre deti, ktoré sú umiestnené v 4 samostatných skupinách a 28 detí je umiestnených v rámci profesionálnych náhradných rodín. O deti sa stará odborný a pomocný personál. Nahrádzame rodinné prostredie, z ktorého boli deti na potrebný čas vyňaté a to z rôznych vážnych dôvodov. Deťom, ktoré sú momentálne vo veku 0-18 rokov vytvárame také podmienky, ktoré sú v prospech zdravého a harmonického rozvoja osobnosti detí, ako je napr. plnenie školskej dochádzky alebo príprava na ich budúce povolanie. Okrem ďalších aktivít je voľný čas venovaný rôznym hrám a aktivitám, ktoré sú zamerané na rozvoj intelektuálnych, psychických a fyzických zručností detí.

Nevyhnutnou aktivitou centra je intenzívna práca s pôvodnou a širšou rodinou, ktorá ostáva neoddeliteľnou súčasťou života detí. Vzhľadom na závažné problémy detí, ktoré si prinášajú z pôvodného prostredia využívame aj služby iných odborníkov, ktorí nám pomáhajú zvládať náročné situácie.

Pri výkone našej činnosti spolupracujeme s rôznymi organizáciami, inštitúciami, dobrovoľníkmi a sponzormi, za čo im patrí poďakovanie.